РЕЗУЛТАТИ ОТ ПРОЕКТА

По-долу са представени накратко най-интересните дейности и резултати по проекта:

Обучение на Координатори и Поддържащи Структури на Споразумението

Консорциумът на проект ЕНЕРГИЯ ЗА КМЕТОВЕТЕ разработи специална обучителна програма за повишаване на знанията и капацитета на КС и ПС - подпомагайки им да засилят помощта си към местните власти в изпълнението на всички дейности свързани с процеса на ПДУЕ. Бяха организирани четири обучителни семинари, на базата на резултатите от първоначално проучване за идентифициране и анализиране на нуждите и предизвикателствата пред тези организации. В рамките на тези обучителни събития бяха обсъдени много практически въпроси и проблеми, вкл. изясняване ролята на КС и ПС, срещаните трудности при работата им с общините и възможните начини за преодоляването им. Участниците повишиха и своите познания за различните стъпки в процеса на ПДУЕ. За да научите повече, вижте следните документи:

Обучение на общини

Ролята на местните власти в разработването и изпълнението на техните Планове за Действие за Устойчива Енергия е много важна - чрез ангажирането им като лидер на общността, доставчик на услуги и консуматор на енергия от техните собствени дейности. В рамките на проекта бяха организирани най-малко по 2 обучения от всеки партньор. Представителите на общините - основно технически персонал - научиха как да направят инвентаризация на базовите емисии, как да разработят ПДУЕ, как да мобилизират местна общност около енергийни цели и как да привлекат финансиране за енергийни проекти. Също така, те се запознаха с възможни решения и технологии за енергийна ефективност и използване на ВЕИ. За да научите повече, вижте следния документ:

Разработване на онлайн Toolbox /база данни/ с ресурси и документи

Онлайн Toolbox-а бе разработен да обедини материали и указания за изпълнение на местни климатични дейности. Той предлага ресурси и насоки на местните власти и техните партньори за всички стъпки в процеса на ПДУЕ - от стартирането до мониторинга, вкл. ръководства за финансиране и привличане участието на заинтересовани лица. Toolbox-а е достъпен онлайн с опции за основно и разширено търсене и много различни видове ресурси на различни езици. За да научите повече, вижте следните документи:

Напълно подкрепени общини в процеса на разработване и изпълнение на ПДУЕ

Над 80 общини от 7 Европейски страни бяха подпомогнати от партньорите в процеса на разработване и изпълнение на ПДУЕ. Самите партньори, много от които действащи КС и ПС, помогнаха на местните власти в събирането на данни за енергийното потребление, инвентаризацията на базовите емисии и разработването на качествени ПДУЕ с активното участие на гражданите и местните заинтересовани лица. За да постигнат повече от процеса на планиране, партньорите по проекта помогнаха всяка община да реализира най-малко три енергийни проекта съгласно ПДУЕ и да намери подходящите финансови механизми. За да научите повече, вижте следните документи:

Организиране на Местни Енергийни Форуми в общините

Местният форум е важен елемент в процеса на разработване и изпълнение на ПДУЕ. За да подпомогнат "напълно подкрепените" общини да привлекат гражданите и заинтересованите лица, партньорите организираха местни енергийни форуми. По време на форумите участниците научиха за Споразумението на Кметовете и поетите ангажименти на общините за присъединяване към Инициативата. Тези събития бяха използвани да провокират дискусии относно местната енергийна ситуация и възможни начини за подобряването й. Местните енергийни форуми допринесоха за разработването на подробни ПДУЕ, съобразени с местните условия и с подкрепата на гражданите. За да научите повече, вижте следните документи:

Организиране на Енергийни Дни в общините

Друг начин за информиране и мобилизиране на местната общност е чрез организиране на Енергийни Дни. В рамките на проект ЕНЕРГИЯ ЗА КМЕТОВЕТЕ всеки партньор организира по три енергийни дни в своите пилотни общини. Тези събития допринесоха за повишаване на обществената осведоменост за енергийната ефективност, използването на ВЕИ, както и връзките между енергийното потребление и промените в климата. Енергийните дни дадоха възможност на местните власти да предствят своя ангажимент за постигането на Европейските климатични и енергийни цели на местно ниво.

Внедряване на 8 системи за енергийно управление в общините

Една от основните задачи на проекта бе да се прилови тестови модел комбиниращ разрабтването на ПДУЕ и интегрирането на Система за Енергийно Управление /СЕУ/ в съответствие с новия стандарт ISO 50001 в избрани пилотни общини. СЕУ е насочена към вътрешните организационно-функционални системи на местната власт, докато ПДУЕ адресира цялата общност и общинските дейности. Идеята бе да се създаде стандарт за мониторингова система на общинските дейности, който да допринесе за структуриране на вътрешната и външната комуникация. За да научите повече, вижте следните документи:

Създаване на междуобщински работни групи

Целта на работните групи бе да споделят информация и добри практики свързани с процеса на ПДУЕ на местно ниво. Групите също работиха върху възможността за сливане на сродни дейности чрез привличане участието на вече присъединени към Споразумението общини. Общите съвместни дейности бяха включени в плановете на участващите общини, както и в плана за действие, разработен за съотвения регион. За да научите повече, вижте следните документи:

Увеличаване броя на Координаторите и Поддържащите Структури

Консорциумът на проект ЕНЕРГИЯ ЗА КМЕТОВЕТЕ използваа своите комуникационни канали и контакти за увеличаване на мрежата от КС и ПС. Тази основна група подпомага общините в устойчивото енергийно планиране и изпълнение, а много повече са необходими да съдействат за привличането на голям брой градове и регион в Европа. Бяха поканени допустими организации от различни страни и региони да се присъединят към Споразумението чрез информирането им за тяхната роля и ползите от присъединяване. Партньорите по проекта създадоха Национални Работни Групи на КС и ПС, за да обменят опит, експертиза и ресурси в съответните държави. За да научите повече, вижте следните документи:

Популяризиране на Проекта и Инициативата Споразумение на Кметовете

Всички партньори широко популяризираха Споразумението на Кметовете и насочиха вниманието към подкрепата, оказвана на местните власти, както и мобилизираха кметовете да се присъединят и ангажират към тази важна инициатива. Те също така, широко разпространяваха всички материали и резултати от проекти, така че да бъдат полезни на другите. За да научите повече, вижте следния документ:

Много повече информация за проекта и резултатите може да се намери в брошурата "Акценти от проект ЕНЕРГИЯ ЗА КМЕТОВЕТЕ".