СПОРАЗУМЕНИЕ НА КМЕТОВЕТЕ

logo_bgСпоразумението на Кметовете е амбициозна инициатива за ангажиране на европейските градове в борбата с климатичните промени. Присъединилите се общини се ангажират да постигнат цели в областта на околната среда и енергията над Европейските до 2020г. чрез намаляване на емисиите въглероден диоксид (CO2) с най-малко 20%. За постигане на тези цели, градовете разработват Планове за Действие за Устойчива Енергия (ПДУЕ), реализират дейности свързани с енергийната ефективност и възобновяемите енергийни източници в публичния и частния сектор и организират Енергийни Дни. Тези усилия са силно подкрепени от Европейската Комисия (ЕК), Секретариата на Споразумението, Координаторите и Поддържащите Структури.

 

Кой може да се присъедини към Споразумението на Кметовете?

Споразумението на Кметовете е отворено за всички местни власти, представлявани от демократично избрани представители на общини, независимо от големината и етапа на изпълнение на енергийната политика/ политика за климата.

 

Как да се присъедините?

Местните власти, които желаят да се присъединят към Споразумението на кметовете, трябва да представят и обсъдят това в общинските съвети (или в равностоен орган за вземане на решение, демократично учредени от избрани представители). След като решението е официално прието (чрез съответните решения), местната власт трябва да информира за това Европейската комисия. Тя го прави, като изпрати писмо до Секретариата на Споразумението на Кметовете с попълнена форма за присъединяване. Формулярът трябва да бъде надлежно попълнен и подписан от кмета или друг упълномощен представител на Общинския съвет. След изпращане на съобщението, местната власт ще бъде включена в публичния списък на подписалите Споразумението.

 

Кога да се присъедините?

Местните власти могат да подпишат Споразумението по всяко време, няма краен срок! Церемонията на Споразумението на Кметовете се извършва ежегодно с всички кметове, като предоставя възможност за публичност и обществено подписване.

 

Какви ангажименти имат подписалите Споразумението?

Подписалите Споразумението целят да намалят емисиите CO2 с повече от 20% до 2020 г. чрез енергийна ефективност и използване на възобновяеми енергийни източници. За постигане на тази цел те се ангажират да:

 • Изготвят инвентаризация на базовите емисии (ИБЕ) в рамките на годината, следваща присъединяването
 • Изпратят Планове за действие за устойчива енергия (ПДУЕ), одобрен от общинския съвет, в рамките на годината, следваща присъединяването
 • Публикуват на всеки 2 години след представянето на плана за устойчива енергия доклади за изпълнение, в които се посочва степента на изпълнение на плана и на междинните резултати
 • Насърчават тези дейности и включат своите граждани / заинтересовани страни и в организацията на редовните, местни енергийни дни
 • Разпространяват посланието на Споразумението на кметовете, по-специално чрез насърчаване на други местни власти да се присъединят и като го популяризират на важни събития и тематични семинари

 

Какво става, ако местните власти нямат компетенции и ресурси, за да подготвят и прилагат своите ПДУЕ?

Ако заинтересована местната власт няма съответните компетенции и ресурси да подготви план за действие, следва да се подпомага от административните органи с подобен капацитет, т.е. от Координаторите или Поддържащите структури. Списък на Поддържащи структури може да бъде намерен на Интернет страницата на Споразумението на кметовете.

 

Защо да се присъедините?

  • Публично заявявате допълнителния ангажимент за намаляване на емисиите CO2
  • Създавате или насърчавате тенденцията за намаляване на CO2 на вашате територия
  • Възползвате се от този ангажимент и сте пример за други пионери
  • Споделяте опита, придобит на собствена територия, с други партньори
  • Популяризирате своята територия
  • Публикувате постиженията си на интернет страницата на Споразумението.

    

   Как Европейската комисия подпомага подписалите Споразумението?

   Европейската комисия предоставя на подписалите градове:

   • Офис, който отговаря за насърчаване, координиране и подкрепа на инициативата
   • Интернет страница за насърчаване и споделяне на успехи
   • Инструменти и методи (насоки, шаблони и т.н.), за подготовка на стандартизирани инвентаризации на емисиите и планове за действие в съответствие със съществуващите такива
   • Финансови стимули, по-специално от Европейската инвестиционна банка, структурните фондове и т.н.
   • Събития за предоставяне на висока политическа популярност на европейско равнище на подписалите градове
   • Мрежа за подкрепа на структури за подпомагане на малките градове.

   Повече информация за Споразумението може да бъде намерена на сайта на Конвента на кметовете:

   http://www.eumayors.eu/about_the_covenant/index_en.htm

   В рамките на проекта Енергия за Кметовете подписалите ще получат допълнителна помощ. Планираните дейности са следните:

   • Организиране на обучителни семинари за общините във всяка страна партньор
   • Разработване и разпространение на материали за обучение на общините
   • Подпомагане на избраните общини (6-8 общини във всяка страна) в разработването и прилагането на ПДУЕ
   • Създаване на един местен форум за всяка избрана община (най-малко 4 срещи в три тематични сесии с най-малко 15 представители на заинтересовани страни на форум)
   • Избор и изпълнение на 3 пилотни дейности от всеки ПДУЕ, разработен в рамките на проекта, в рамките на първата година от реализацията на плана
   • Прилагане на осем пилотни системи за управление на енергията (EMS)
   • Мониторинг на развитието и прилагането на ПДУЕ, разработени в рамките на проекта
   • Организиране на Енергиен ден ежегодно в десетте страни по проекта
   • Споделяне на научените уроци по време на реализацията на проекта с всички заинтересовани общини
   За да научите повече посещавайте тази страница редовно или се свържете с регионален координатор във вашата страна!