ЕНЕРГИЙНИ ДНИ

Една от основните задачи на общините, подписали Споразумението е организиране на Енергийни Дни и привличане участието на гражданите в дейности свързани с популяризиране на устойчивата енергия. Активното участие на различни заинтересовани лица е съществено за разработването и изпълнението на План за Действие за Устойчива Енергия (ПДУЕ), който има отношение към публичния и частния сектор.

Енергийният Ден е събитие, организирано на местно ниво, което има за цел да повиши обществената осведоменост за енергийната ефективност, използване на възобновяемите източници и връзката между енергията и климатичните промени. Това събитие може да бъде организирано под различни форми и да включва дейности като работни срещи, изложения, специализирани посещения, дни на отворените врати, форуми, състезания между училища и обществеността, и др. Енергийните дни често се организират заедно с други местни събития, за да привлекат по-широка аудитория.

Много различни групи участват в Енергийните Дни, като училища и детски градини, местния бизнес, медии, НПО и обществеността. От особена важност е привличане участието на децата и младежите, които могат в най-голяма степен да променят своите енергийни навици и да насърчат своите родители да направят същото.

В рамките на проект ЕНЕРГИЯ ЗА КМЕТОВЕТЕ бяха организирани над 30 местни Енергийни Дни в различни региони на Европа. Те подпомогнаха местните власти да:

 • представят поетите ангажименти за постигане на Европейските климатични и енергийни цели на местно ниво;
 • засилят връзките с гражданите и ангажирането им в реализирането на местната климатична и енергийна политика;
 • популяризират използването на устойчивата енергия;
 • покажат на гражданите как да пестят енергия в ежедневието.

Във всички случаи Енергийните Дни помогнаха да се повиши информираността сред заинтересованите страни по забавен и атрактивен начин.

Няколко практически съвети за организиране на Енергиен Ден:
 • Популяризирайте събитието в медиите ПРЕДИ и СЛЕД провеждането му
 • Комбинирайте Енергийните Дни с други събития, за да привлечете по-широка адитория и популярност
 • Привличайте активно деца и младежи, които могат в най-голяма степен да променят своите енергийни навици и да накарат родителите си да направят същото
 • Потърсете сътрудничеството на местни партньори и спонсори
 • Представяйте модерни енергийни технологии, като енергоспестяващи крушки, брошури със съвети как да пестим енергия, соларни фенерчета и др.
 • Организирайте събития на открито
 • Използвайте повече промоционални инструменти и информационни материали
 • Канете участниците да посещават местни ВЕИ инсталации и да виждат как работят
 • Канете известни личности (местни музикални състави, спортисти, артисти и др.)
 • Внимателно избирайте времето и мястото на събитието

Проект ЕНЕРГИЯ ЗА КМЕТОВЕТЕ предвижда ежегодно организиране на Енергийни Дни в 10-те партньори.

Повече информация за оранизираните Енергийни Дни в участващите общини можете да намерите тук: