Μέρες Ενέργειας

Ένα από τα βασικά καθήκοντα των Υπογραφόντων του Συμφώνου είναι η οργάνωση Ημερών Ενέργειας (Energy Days) με τη συμμετοχή πολιτών σε δράσεις για την αειφόρο ενέργεια. Η ενεργός συμμετοχή διαφόρων φορέων είναι απαραίτητη για την επιτυχή εξέλιξη και υλοποίηση του Σχεδίου Δράσης για την Αειφόρο Ενέργεια (ΣΔΑΕ), το οποίο αφορά τόσο το δημόσιο όσο και τον ιδιωτικό τομέα.

H Ημέρα Ενέργειας είναι μία εκδήλωση σε τοπικό επίπεδο με στόχο την ευαισθητοποίηση του κοινού για θέματα όπως η ενεργειακή απόδοση, η χρήση ανανεώσιμων πηγών ενέργειας και η σύνδεση της ενέργειας με την κλιματική αλλαγή. Οι εκδηλώσεις μπορούν να έχουν διάφορες μορφές και να περιλαμβάνουν δραστηριότητες όπως εργαστήρια/ημερίδες, εκθέσεις, εκπαιδευτικές επισκέψεις, δημόσιες συζητήσεις, διαγωνισμούς για τα σχολεία και το κοινό κτλ.

Οι Ημέρες Ενέργειας δίνουν στις τοπικές αρχές την ευκαιρία:

 • να παρουσιάσουν τη δέσμευσή τους να επιτύχουν τους Ευρωπαϊκούς στόχους για το κλίμα και την ενέργεια σε τοπικό επίπεδο
 • να ισχυροποιήσουν τους δεσμούς με τους πολίτες και να τους περιλάβουν στην τοπική ενεργειακή και κλιματική πολιτική
 • να προωθήσουν τη χρήση αειφόρου ενέργειας
 • να επιδείξουν στους πολίτες τρόπους εξοικονόμησης ενέργειας στην καθημερινότητα

Οι Ημέρες Ενέργειας θα πρέπει να συνδυάζουν την ευαισθητοποίηση των ενδιαφερόμενων φορέων σε θέματα ενέργειας με ψυχαγωγικές εκδηλώσεις.

Πρακτικές συμβουλές σχετικά με την οργάνωση των Ημερών Ενέργειας:

 • Προώθηση των εκδηλώσεων στα μέσα ενημέρωσης ΠΡΙΝ και ΜΕΤΑ τη διεξαγωγή τους
 • Συνδυασμός των Ημερών Ενέργειας και με άλλες εκδηλώσεις, με στόχο να υπάρχει ευρύτερο κοινό
 • Ενεργός συμμετοχή παιδιών και νέων
 • Αίτηση συνεργασίας με διάφορους συνεργάτες και χορηγούς
 • Προβολή σύγχρονης ενεργειακής τεχνολογίας
 • Οργάνωση σεμιναρίων και εργαστηρίων/ημερίδων
 • Οργάνωση υπαίθριων εκδηλώσεων
 • Χρήση πολλών εργαλείων προώθησης και υλικών ενημέρωσης
 • Συμμετοχή διάσημων προσώπων (πχ. τοπικά συγκροτήματα, αθλητές, ηθοποιούς)
 • Επιλογή του χρόνου και του τόπου διεξαγωγής της εκδήλωσης με μεγάλη προσοχή.

Το έργο ENERGY FOR MAYORS αναλαμβάνει την οργάνωση 1 Ημέρας Ενέργειας σε καθεμία από τις 10 περιοχές του έργου ετησίως.

Find out more about Energy Days organized in different municipalities participating in the E4M project:

Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τις Ημέρες Ενέργειας που διοργανώνονται σε Δήμους οι οποίοι συμμετέχουν στο έργο Energy For Mayors: