ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΟ ΕΡΓΟ «ENERGY FOR MAYORS»

Στόχος του έργου ENERGY for MAYORS είναι να συνεισφέρει στην επιτυχή υλοποίηση του Συμφώνου των Δημάρχων, μιας ευρωπαϊκής πρωτοβουλίας προστασίας του κλίματος, μέσω:

 • της ενίσχυσης των Δομών Υποστήριξης ώστε να παρέχουν σημαντική βοήθεια στους Δήμους για την υπογραφή του Συμφώνου των Δημάρχων, καθώς και να ενισχύσει το ρόλο των τοπικών αυτοδιοικήσεων ως πολιτικά και διοικητικά σώματα.
  • της παροχής βοήθειας στην ανάπτυξη και εφαρμογή Σχεδίων Δράσης για την Αειφόρο Ενέργεια (ΣΔΑΕ) σε επιλεγμένους Δήμους.
  • της παρακολούθησης της εφαρμογής των ΣΔΑΕ και των αποτελεσμάτων τους και της βελτίωσης της αποδοτικότητας της ενεργειακής διαχείρισης σε επιλεγμένους Δήμους.
  • της αύξησης του αριθμού των Δομών Υποστήριξης του Συμφώνου των Δημάρχων.

  Το έργο ENERGY for MAYORS βασίζεται στη θεώρηση ότι οι Δομές Υποστήριξης παίζουν ζωτικό ρόλο στην εφαρμογή του Συμφώνου, αλλά χρειάζονται καθοδήγηση ώστε να είναι επιτυχείς και να υποστηρίξουν αποδοτικά τους Δήμους που υπογράφουν το Σύμφωνο, ειδικά τους μικρούς και μεσαίου μεγέθους δήμους, που δεν έχουν τις απαιτούμενες ικανότητες ούτε τους πόρους για να ανταποκριθούν στις απαιτήσεις του Συμφώνου.  Το έργο αναλαμβάνει να ενδυναμώσει τις Δομές Υποστήριξης με την οργάνωση ειδικών εκπαιδευτικών δράσεων, την ανάπτυξη και διάδοση μιας εργαλειοθήκης (toolbox), την ανταλλαγή εμπειρίας και τη δικτύωση.

  Μέσω των δομών του έργου θα υποστηριχθούν και δήμοι.  Εταίροι του έργου από 10 περιφέρειες, που είναι οι ίδιοι Δομές Υποστήριξης, θα υποστηρίξουν περίπου 70 δήμους στην ανάπτυξη και εφαρμογή των Σχεδίων Δράσης για την Αειφόρο Ενέργεια (ΣΔΑΕ) μέσω της συμμετοχής φορέων καθώς και με την οργάνωση μιας σειράς εργαστηρίων σε κάθε μια περιφέρεια.

  Επί πλέον, το έργο ENERGY for MAYORS θα δοκιμάσει το συνδυασμό της ανάπτυξης ενός ΣΔΑΕ με την εφαρμογή ενός Συστήματος Ενεργειακής Διαχείρισης σύμφωνα με το νέο πρότυπο EN 16001 σε επιλεγμένους πιλοτικούς δήμους, με στόχο την καθιέρωση ενός προτύπου για ένα σύστημα παρακολούθησης για ΣΔΑΕ και την ενίσχυση της εσωτερικής και εξωτερικής επικοινωνίας.