O ENERGY FOR MAYORS

Projekt "Porozumienie Burmistrzów dla poprawy klimatu” (ENERGY FOR MAYORS) ma na celu wsparcie wdrażania unijnej inicjatywy na rzecz ochrony klimatu pn. „Porozumienie Burmistrzów” poprzez:

  • wzmocnienie roli i kompetencji Koordynatorów Porozumienia i Organizacji Wspierających Porozumienie, aby zoptymalizować pomoc, jakiej udzielają samorządom lokalnym będącym sygnatariuszami Porozumienia, zobowiązanym do realizacji takich działań jak sporządzenie bazowej inwentaryzacji emisji (BEI), opracowanie i wdrożenie Planu działań na rzecz zrównoważonej energii (SEAP), zaangażowanie społeczeństwa obywatelskiego w działania na rzecz ochrony klimatu, mobilizacja środków finansowych niezbędnych do realizacji proenergetycznych przedsięwzięć itd.;
  • pomoc w opracowaniu i rozpoczęciu wdrażania Planów Działań na rzecz Zrównoważonej Energii (SEAP) w wybranych miastach i gminach z 7 krajów Europy;
  • monitoring wdrażania SEAPów i ich rezultatów, jak również poprawa efektywności zarządzania energią w wybranych miastach i gminach z 7 krajów Europy;
  • zwiększenie liczby Koordynatorów Porozumienia i Organizacji Wspierających Porozumienie, które mogą pomóc sygnatariuszom Porozumienia w osiągnięciu ich ambitnych celów.
  Konsorcjum projektu ENERGY FOR MAYORS
  Konsorcjum projektu ENERGY FOR MAYORS

  Projekt ENERGY FOR MAYORS opiera się na uznaniu, iż Koordynatorzy Porozumienia (KP) i Organizacje Wspierające Porozumienie (OW) odgrywają istotną rolę we wdrażaniu tej wyjątkowej inicjatywy, jednakże same potrzebują pomocy i zasobów, aby z powodzeniem wspierać sygnatariuszy Porozumienia w realizacji ich zobowiązań, w tym przede wszystkim małe i średnie gminy, którym brakuje umiejętności i/lub zasobów, aby samodzielnie wypełnić cele Porozumienia. Projekt przewiduje podniesienie kompetencji Koordynatorów Porozumienia i Organizacji Wspierających Porozumienie poprzez organizację cyklu seminariów i warsztatów szkoleniowych, opracowanie i rozpowszechnienie zestawu narzędzi i metodologii z zakresu zarządzania energią i ochrony klimatu (tzw. Toolboxu), jak również ułatwienie wymiany doświadczeń i współpracy sieciowej.

  W ramach projektu ENERGY FOR MAYORS wsparcie otrzymają także samorządy lokalne. Partnerzy projektu, którzy sami są Koordynatorami Porozumienia lub Organizacjami Wspierającymi Porozumienie, pomogą ponad 60 miastom i gminom w opracowaniu i rozpoczęciu wdrażania lokalnych Planów działań na rzecz zrównoważonej energii (SEAP) oraz w zaangażowaniu w ten proces mieszkańców i lokalnych interesariuszy. Zorganizują oni także cykl szkoleń dla gmin poświęconych problematyce zrównoważonego planowania energetycznego i jego realizacji.

  Ponadto partnerzy projektu ENERGY FOR MAYORS przetestują w wybranych miastach pilotażowych możliwość opracowania SEAPu wspólnie z Systemem Zarządzania Energią (SZE) zgodnym z nową normą  ISO 50001. Ma to pomóc w stworzeniu standardów w zakresie monitorowania wdrażania SEAPu, jak również usprawnić wewnętrzną i zewnętrzną komunikację.