POROZUMIENIE BURMISTRZÓW

logo_conv_of_mayorsPorozumienie Burmistrzów to oddolny ruch europejski skupiające władze lokalne i regionalne, które dobrowolnie zobowiązują się do podniesienia efektywności energetycznej oraz zwiększenia wykorzystania odnawialnych źródeł energii na swoim terenie. Celem sygnatariuszy Porozumienia jest wykroczenie poza przyjęty na szczeblu unijnym cel redukcji emisji CO2 o 20% do 2020 roku. Aby ten cel osiągnąć i przełożyć swoje polityczne zobowiązanie na konkretne działania i projekty, sygnatariusze Porozumienia podejmują się sporządzenia bazowej inwentaryzacji emisji (BEI), opracowania i wdrożenia Planu działań na rzecz zrównoważonej energii (SEAP) oraz zaangażowania mieszkańców i lokalnych interesariuszy w proenergetyczne działania. Wsparcia sygnatariuszom Porozumienia udzielają Komisja Europejska, Biuro Porozumienia Burmistrzów oraz tzw. Koordynatorzy Porozumienia i Organizacje Wspierające Porozumienie.

Kto może przystąpić do Porozumienia Burmistrzów?

Porozumienie Burmistrzów jest otwarte dla wszystkich samorządów lokalnych wybranych w demokratycznych wyborach, niezależnie od ich rozmiaru oraz stopnia realizacji działań na rzecz ochrony klimatu i zrównoważonego wykorzystania energii.

Jak przystąpić do Porozumienia Burmistrzów?

Procedura przystąpienia do Porozumienia Burmistrzów wygląda następująco:

 1. Inicjatywa „Porozumienie Burmistrzów” zostaje przedstawiona Radzie Miasta/Gminy.
 2. Rada Miasta/Gminy formalnie podejmuje decyzję o przystąpieniu do Porozumienia Burmistrzów (uchwała) i upoważnia burmistrza, prezydenta, wójta lub innego przedstawiciela Rady do podpisania formularza przystąpienia (adhesion form), dostępnego w języku polskim na stronie:
  http://www.eumayors.eu/support/library_en.html
 3. Przedstawiciel Miasta/Gminy informuje o przystąpieniu do Porozumienia Komisję Europejską wypełniając formularz rejestracyjny na stronie http://www.eumayors.eu/registration/signatory_en.html Do formularza należy dołączyć podpisany formularz przystąpienia (pierwsza rubryka). Zeskanowany formularz musi być zapisany w formacie PDF lub JPG. Rozmiar pliku nie powinien przekraczać 20 MB.
 4. Przedstawiciel Miasta/Gminy otrzymuje pocztą elektroniczną potwierdzenie wraz z informacjami o następnych krokach.

Przystąpienie do Porozumienia Burmistrzów jest dobrowolnym zobowiązaniem władz lokalnych, w związku z czym jest ono całkowicie bezpłatne.

Do kiedy można przystąpić do Porozumienia?

Samorządy lokalne mogą przystąpić do Porozumienia Burmistrzów w dowolnej chwili, nie ma ograniczenia czasowego!  Uroczyste ceremonie podpisania Porozumienia, dające Burmistrzom możliwość złożenia publicznego podpisu oraz pokazania się na forum międzynarodowym, mają natomiast miejsce raz w roku.

Do czego zobowiązują się sygnatariusze Porozumienia?

Nadrzędnym celem sygnatariuszy Porozumienia jest ograniczenie na swoim terenie emisji CO2 o ponad 20% do 2020 roku poprzez działania ukierunkowane na zwiększenie efektywności energetycznej i wykorzystanie odnawialnych źródeł energii. Zobowiązania szczegółowe, które mają umożliwić osiągnięcie tego celu, obejmują natomiast:

 • sporządzenie bazowej inwentaryzacji emisji (BEI) w ciągu roku od dnia podpisania Porozumienia;
 • opracowanie, przyjęcie przez Radę Miasta/Gminy oraz przesłanie do Biura Porozumienia Planu działań na rzecz zrównoważonej energii (SEAP) w ciągu roku od dnia podpisania Porozumienia;
 • regularne sporządzanie - co 2 lata począwszy od dnia przedłożenia SEAP - raportów informujących o postępach we wdrażaniu planu oraz osiągniętych do tej pory rezultatach;
 • promowanie działań podejmowanych w związku z przystąpieniem do Porozumienia i angażowanie w nie mieszkańców oraz lokalnych interesariuszy, w tym regularna organizacja Lokalnych Dni Energii; 
 • promowanie Porozumienia Burmistrzów, w szczególności poprzez zachęcanie innych miast i gmin do przystąpienia do Porozumienia oraz udział w najważniejszych wydarzeniach organizowanych w związku z Porozumieniem i w warsztatach tematycznych.

Co, jeżeli samorządom lokalnym brakuje umiejętności i/lub zasobów, by opracować i wdrożyć SEAP?

Jeżeli zainteresowanym samorządom lokalnym brakuje umiejętności i/lub zasobów, aby samodzielnie przygotować i wdrożyć SEAP, mogą one uzyskać wsparcie ze strony organizacji dysponujących takim potencjałem, zwanych Koordynatorami Porozumienia (KP) i Organizacjami Wspierającymi Porozumienie (OW). Listę istniejących KP i OW można znaleźć na stronie internetowej Porozumienia Burmistrzów.

Dlaczego warto przystąpić do Porozumienia?

Przystąpienie do Porozumienia Burmistrzów da Ci możliwość:

  • włączenia się w globalną walkę ze zmianami klimatu, których negatywne konsekwencje odczuwane są także na szczeblu lokalnym,
  • zademonstrowania swojego zaangażowania w ochronę środowiska oraz efektywną gospodarkę zasobami,
  • ograniczenia zużycia energii, a co za tym idzie ograniczenia wydatków na energię,
  • podniesienia bezpieczeństwa energetycznego miasta/gminy,
  • poprawy jakości życia mieszkańców,
  • zapewnienia stabilnego środowiska dla rozwoju biznesu,
  • utworzenia nowych miejsc pracy,
  • poprawy wizerunku miasta/gminy,
  • lepszego dostępu do europejskich i krajowych źródeł finansowania,
  • współpracy sieciowej i wymiany doświadczeń z innymi sygnatariuszami Porozumienia.

   W jaki sposób Komisja Europejska wspiera sygnatariuszy Porozumienia?

   Komisja Europejska wspiera sygnatariuszy Porozumienia poprzez:

    • Biuro Porozumienia Burmistrzów odpowiedzialne za promocję inicjatywy, koordynację działań związanych z jej realizacją oraz wspieranie sygnatariuszy Porozumienia;
    • stronę internetową służącą promocji Porozumienia oraz dzieleniu się sukcesami;
    • narzędzia i dokumenty (poradniki, szablony, itp.) mające ułatwić sporządzenie standaryzowanej inwentaryzacji emisji oraz Planu działań pozostającego w zgodzie z już istniejącymi dokumentami (inne obowiązujące plany i programy);
    • programy finansujące, w tym przede wszystkim programy Europejskiego Banku Inwestycyjnego, Fundusze Strukturalne, itp.;
    • wydarzenia mające służyć promocji sygnatariuszy Porozumienia na szczeblu europejskim;
    • sieć Koordynatorów Porozumienia i Organizacji Wspierających Porozumienie, pomagających miastom i gminom w wywiązaniu się ze zobowiązań wynikających z przystąpienia do Porozumienia.

      

     Więcej informacji na temat Porozumienia Burmistrzów można znaleźć na stronie internetowej Porozumienia:
     http://www.eumayors.eu

     W ramach projektu ENERGY FOR MAYORS sygnatariusze Porozumienia otrzymają dodatkowe wsparcie.  Planowane są następujące działania:

      • organizacja krajowych seminariów szkoleniowych dla miast i gmin, poświęconych problematyce zrównoważonego planowania energetycnego i jego realizacji;
      • opracowanie i rozpowszechnienie materiałów szkoleniowych dla miast i gmin;
      • pomoc wybranym miastom i gminom (6-8 miast z każdego regionu objętego projektem) w opracowaniu i rozpoczęciu wdrażania Planu działań na rzecz zrównoważonej energii (SEAP);
      • zorganizowanie w każdym z miast uczestniczących w projekcie lokalnego forum energetycznego, mającego na celu aktywne zaangażowanie różnych grup interesariuszy w prace nad planem SEAP;
      • zorganizowanie w wybranych miastach uczestniczących w projekcie lokalnych Dni Energii mających na celu podniesienie wiedzy i świadomości mieszkańców w zakresie oszczędzania energii i ochrony klimatu;
      • wdrożenie w 8 gminach pilotażowych Systemów Zarządzania Energią (SZE) zintegrowanych z SEAPem;
      • monitoring  wdrażania Planów działań na rzecz zrównoważonej energii opracowanych w ramach projektu;
      • dzielenie się wiedzą i doświadczeniami zdobytymi w trakcie realizacji projektu ze wszystkimi zainteresowanymi miastami i gminami.

        Więcej informacji na ten temat możesz zdobyć regularnie odwiedzając tę stronę lub kontaktując się ze swoim regionalnym lub krajowym koordynatorem projektu!