ΤΟ ΣΥΜΦΩΝΟ ΤΩΝ ΔΗΜΑΡΧΩΝ

Το Σύμφωνο των Δημάρχων είναι μια φιλόδοξη πρωτοβουλία που εμπλέκει Ευρωπαϊκά αστικά κέντρα και πόλεις στον αγώνα κατά της κλιματικής αλλαγής. Οι Δήμαρχοι, που υπογράφουν το Σύμφωνο, δεσμεύονται να υπερβούν τους στόχους της Ευρωπαϊκής Ένωσης για το κλίμα και την ενέργεια για το έτος 2020, μειώνοντας τις εκπομπές διοξειδίου του άνθρακα (CO2) στην επικράτειά τους τουλάχιστον κατά 20%. Για να το πετύχουν αυτό, αναπτύσσουν Σχέδια Δράσης για την Αειφόρο (Βιώσιμη) Ενέργεια (ΣΔΑΕ), εφαρμόζουν δράσεις για τη βελτίωση της ενεργειακής αποδοτικότητας και την αύξηση των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας τόσο σε δημόσιους όσο και ιδιωτικούς τομείς του Δήμου και οργανώνουν Ημέρες Ενέργειας. Αυτές οι προσπάθειες υποστηρίζονται ισχυρά από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, το Γραφείο του Συμφώνου των Δημάρχων και τις Δομές Υποστήριξης.

Ποιο μπορεί να συμμετέχει στο Σύμφωνο των Δημάρχων;

Το Σύμφωνο των Δημάρχων είναι ανοιχτό σε όλες τις τοπικές αρχές που συγκροτούνται δημοκρατικά και με εκλεγμένους αντιπροσώπους, όποιο μέγεθος κι αν έχουν και σε οποιαδήποτε φάση εφαρμογής των ενεργειακών/κλιματικών τους πολιτικών.

Πώς μπορεί να ενταχθεί ένας δήμος;

Τοπικές αρχές που προτίθενται να υπογράψουν το Σύμφωνο των Δημάρχων πρέπει να παρουσιάσουν και να συζητήσουν την πρωτοβουλία στο Δημοτικό Συμβούλιο.  Εφ’ όσον ληφθεί η σχετική επίσημη απόφαση οι τοπικές αρχές πρέπει να ενημερώσουν την Ευρωπαϊκή Επιτροπή.  Αυτό γίνεται με αποστολή μηνύματος ταχυδρομική θυρίδα του Γραφείου του Συμφώνου των Δημάρχων με επισυναπτόμενο το Έντυπο Προσχώρησης.  Το έντυπο πρέπει να είναι συμπληρωμένο και υπογεγραμμένο από το δήμαρχο ή άλλο εξουσιοδοτημένο από το Δημοτικό Συμβούλιο αντιπρόσωπο.  Μετά την αποστολή του μηνύματος, η τοπική αρχή θα περιληφθεί στον δημόσιο κατάλογο των πόλεων του Συμφώνου.

Πότε να ενταχθεί ένας δήμος;

Οι τοπικές αρχές μπορούν να υπογράψουν το Σύμφωνο των Δημάρχων οποιαδήποτε στιγμή, δεν υπάρχει προθεσμία! Οι Τελετές του Συμφώνου των Δημάρχων λαμβάνουν χώρα κάθε χρόνο και όλοι οι δήμαρχοι έχουν την ευκαιρία δημόσιας υπογραφής και ευρείας προβολής.

Ποια είναι οι δέσμευση όσων υπογράφουν το Σύμφωνο;

Οι δήμοι που συμμετέχουν το Σύμφωνο, στοχεύουν στη μείωση των εκπομπών CO2 πάνω από 20% ώς το 2020, μέσω δράσεων ενεργειακής αποδοτικότητας και ανανεώσιμων πηγών ενέργειας.  Για να επιτύχουν αυτό το στόχο, δεσμεύονται να:

 • ετοιμάσουν μια Βασική Απογραφή Εκπομπών (ΒΑΕ) εντός ενός έτους από την υπογραφή του Συμφώνου
 • υποβάλουν ένα Σχέδιο Δράσης για την Αειφόρο Ενέργεια (ΣΔΑΕ), εγκεκριμένο από το Δημοτικό Συμβούλιο εντός ενός έτους από την υπογραφή του Συμφώνου
 • δημοσιεύουν τακτικά – ανά διετία μετά την υποβολή του ΣΔΑΕ τους – εκθέσεις  αξιολόγησης αναφέροντας το βαθμό υλοποίησης του Σχεδίου Δράσης και των ενδιάμεσων αποτελεσμάτων
 • προωθήσουν τις δράσεις τους και να εμπλέξουν τους πολίτες τους και τους τοπικούς φορείς και να οργανώσουν Τοπικές Ημέρες Ενέργειας
 • διαδώσουν το μήνυμα του Συμφώνου των Δημάρχων, ιδιαίτερα να παροτρύνουν και άλλους δήμους να προσχωρήσουν στο Σύμφωνο και να συνεισφέρουν σε σημαντικές εκδηλώσεις και θεματικές ημερίδες

Τι συμβαίνει αν οι τοπικές αρχές δεν έχουν τη δυνατότητα ή τους πόρους για να προετοιμάσουν και να υλοποιήσουν τα ΣΔΑΕ τους;

Εάν μια τοπική αρχή δεν έχει την τεχνική δυνατότητα ή τους πόρους για να ετοιμάσει το σχέδιο δράσης του δήμου, πρέπει να λάβει υποστήριξη από οργανισμούς που έχουν τέτοιες δυνατότητας π.χ. τις Δομές Υποστήριξης. Κατάλογος των Δομών Υποστήριξης υπάρχει στο διαδικτυακό τόπο του Συμφώνου των Δημάρχων.

Γιατί να ενταχθεί ένας δήμος;

Για να

 • κάνει μια δημόσια δήλωση για την δέσμευσή του για την μείωση του CO2,
 • δημιουργήσει ή ενισχύσει τη δυναμική για μείωση του CO2 στην περιοχή του,
 • ωφεληθεί από την ενθάρρυνση και το παράδειγμα άλλων πρωτοπόρων,
 • μοιραστεί με άλλους την εμπειρία που έχει αναπτυχθεί στο δήμο του,
 • γίνει ο δήμος γνωστός ως πρωτοπόρος,
 • δημοσιοποιήσει τα επιτεύγματά του στο διαδικτυακό τόπο του Συμφώνου,

Πώς υποστηρίζει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή τους δήμους που υπογράφουν το Σύμφωνο;

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή παρέχει στις πόλεις που εντάσσονται στο Σύμφωνο:

 • Ένα γραφείο αρμόδιο για την προώθηση, το συντονισμό και την υποστήριξη της πρωτοβουλίας αυτής,
 • Ένα διαδικτυακό τόπο για προώθηση και ανταλλαγή καλών πρακτικών,
 • Εργαλεία και μεθόδους (οδηγίες, φόρμες, κλπ) που βοηθούν στην προετοιμασία τυποποιημένων απογραφών εκπομπών και Σχεδίων Δράσης, συμβατών με τα ήδη υπάρχοντα
 • Οικονομικές διευκολύνσεις, κυρίως από την Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων, τα Διαρθρωτικά Ταμεία, κλπ.,
 • Εκδηλώσεις για να έχουν οι πόλεις που δραστηριοποιούνται ενεργά μεγάλη πολιτική προβολή σε Ευρωπαϊκό επίπεδο,
  • Ένα δίκτυο Δομών Υποστήριξης για τη βοήθεια των μικρότερων σε μέγεθος πόλεων.

Περισσότερες πληροφορίες θα βρείτε στο διαδικτυακό τόπο του Συμφώνου των Δημάρχων

http://www.eumayors.eu/about_the_covenant/index_en.htm

Στο πλαίσιο του έργου ENERGY for MAYORS, οι δήμοι που έχουν υπογράψει το Σύμφωνο, θα λάβουν επί πλέον υποστήριξη, μέσω των ακόλουθων δράσεων:

 

 • Οργάνωση εκπαιδευτικών σεμιναρίων για δήμους σε κάθε περιοχή του έργου
 • Επεξεργασία και διάδοση εκπαιδευτικού υλικού για δήμους
 • Υποστήριξη επιλεγμένων δήμων (6-8 δήμοι σε κάθε περιοχή του έργου) στην επεξεργασία και εφαρμογή των ΣΔΑΕ.
 • Δημιουργία ενός τοπικού φόρουμ σε κάθε επιλεγμένο δήμο (τουλάχιστον 4 συμμετοχικές συναντήσεις με τουλάχιστον 3 θεματικές ενότητες και με 15 τουλάχιστον συμμετέχοντες)
 • Επιλογή και εφαρμογή 3 δράσεων για κάθε ΣΔΑΕ που θα αναπτυχθεί στο πλαίσιο του έργου, εντός του πρώτου έτους υλοποίησής του
 • Εφαρμογή 8 πιλοτικών Συστημάτων Ενεργειακής Διαχείρισης στις 7 περιοχές του έργου
 • Παρακολούθηση της ανάπτυξης και εφαρμογής των ΣΔΑΕ που θα αναπτυχθούν στο πλαίσιο του έργου
 • Οργάνωση 1 Ημέρας Ενέργειας σε 10 περιοχές του έργου κάθε χρόνο
 • Ανταλλαγή εμπειρίας από την υλοποίηση του έργου μεταξύ όλων των ενδιαφερόμενων δήμων

Για περισσότερες πληροφορίες  επικοινωνήστε με τον τοπικό σας συντονιστή