MERŲ PAKTAS

CoM_logoMerų Paktas yra ambicinga iniciatyva įtraukianti Europos miestus ir miestelius į kovą prieš klimato kaitą. Pasirašiusieji Paktą įsipareigoja siekti ES tikslų aplinkosaugos ir energetikos srityse – iki 2020 metų sumažinti CO2 išlakas bent 20 %. Norėdamos tai pasiekti savivaldybės turi parengti Darnios Energetikos Veiksmų Planus (DEVP), įgyvendinti efektyvios energetikos bei atsinaujinančios energijos panaudojimo priemones vietinės bendruomenės privačiuose ir viešuose sektoriuose bei kasmet organizuoti Energetikos Dienas. Šios pastangos yra remiamos Europos Komisijos (EK), Merų Pakto biuro bei Palaikančiųjų Struktūrų.

Kas gali prisijungti prie Merų Pakto?

Merų Paktas yra atviras visoms demokratinės struktūros/išrinktų atstovų  vietinės valdžios institucijoms, nesvarbu kokio dydžio jos būtų ar kiek pažengusios energetikos/aplinkosaugos srityse.

Kaip galima prisijungti?

Savivaldybės norinčios prisijungti prie Merų Pakto šį sprendimą turi apsvarstyti ir priimti Savivaldybės Taryboje. Po oficialaus sprendimo priėmimo (tiesioginis sprendimas) savivaldybės apie jį turi pranešti Europos Komisijai. Tai galima padaryti siunčiant laišką Merų Pakto biurui su pridėta prašymo forma. Šią užpildytą formą turi pasirašyti Meras arba įgaliotas Savivaldybės Tarybos asmuo. Išsiuntus šį laišką savivaldybė automatiškai tampa Merų Pakto nare.

Kada galima prisijungti?

Savivaldybės Merų Paktą gali pasirašyti bet kuriuo metu, nėra jokių laiko apribojimų! Merų Pakto Ceremonija vyksta kiekvienais metais suteikiant Merams galimybę būti matomais Europiniame lygmenyje ir viešai pasirašyti Paktą.

Ką įsipareigoja pasirašiusieji?

Pasirašiusieji Paktą įsipareigoja efektyviai naudodami energiją bei atsinaujinančios energijos išteklius iki 2020 metų CO2 išlakų išmetimą į aplinką sumažinti bent 20 %. Siekdamos šio tikslo savivaldybės turi:

      • Per pirmus metus po pasirašymo paruošti Pradinį Išlakų Aprašą (PIA)
      • Per pirmus metus po pasirašymo paruošti Darnios Energetikos Veiksmų Planą (TEVP), kurį turi patvirtinti Savivaldybės Taryba.
      • Kas du metus po DEVP pateikimo pristatyti įgyvendinimo ataskaitas, nurodant Veiksmų Plano įgyvendinimo progresą ir tarpinius rezultatus.
      • Reklamuoti veiklą bei įtraukti gyventojus / vietinius rėmėjus į nuolat organizuojamas Energetikos Dienas.
      • Skleisti informaciją apie Merų Paktą, kviečiant prie jo prisijungti kitas savivaldybes bei siūlant joms dalyvauti pagrindiniuose renginiuose ar teminiuose mokymuose.

        Ką daryti jeigu savivaldybės nėra pakankamai kompetentingos ar neturi pakankamai žmogiškųjų išteklių DEVP paruošimui ir įgyvendinimui?

        Jei susidomėjusios savivaldybės nėra pakankamai kompetentingos ar neturi pakankamai žmogiškųjų išteklių parengti Veiksmų Planus, joms gali padėti Palaikančiosios Struktūros bei vietinės Energetikos agentūros. Šiuo atveju Lietuvoje Jūsų pagalbininkas bus KREA.

        Kodėl verta prisijungti?

        • Priimamas viešas papildomas įsipareigojimas sumažinti CO2 išlakas
        • Sukuriamas CO2 mažinimo planas.
        • DEVP padės geriau pažinti savivaldybės energetinį ūkį bei jo potencialą.
        • Nauda iš partnerių paramos bei jų pavyzdžių
        • Vietinės patirties pasidalinimas su kitais partneriais
        • Savivaldybė tampa žinoma kaip iniciatyvi
        • Jūsų pasiekimų viešinimas Merų Pakto svetainėje

         Kaip Europos Komisija remia pasirašiusius Paktą?

         Europos Komisija pasirašiusiems suteikia:

          • Biurą, atsakingą už reklamą, koordinavimą ir paramą,
          • Internetinę svetainę sėkmingos patirties viešinimui ir sklaidai,
          • Priemones ir metodiką (gaires, šablonus ir kt.), padedančius parengti išlakų aprašą bei Veiksmų Planus,
          • Finansines paslaugas – Europos Investicinis Bankas, Struktūriniai Fondai ir kt.,
          • Renginius, kuriuose įsipareigoję miestai bus pastebėti aukštame Europiniame politiniame lygmenyje,
          • Palaikančiųjų Struktūrų, padedančių mažiems miestams, tinklą.

           Daugiau informacijos galite rasti Merų Pakto svetainėje

           ENERGETIKA MERAMS projekto metu Paktą pasirašiusieji miestai gaus papildomą paramą. Suplanuoti veiksmai:
            • Savivaldybėms organizuojami mokomieji seminarai
            • Savivaldybėms skirtų mokymo priemonių parengimas ir sklaida
            • Pagalba atrinktoms savivaldybėms (6–8 savivaldybėms kiekvienoje šalyje) įgyvendinant DEVP
            • Vietinio forumo organizavimas pasirinktoje savivaldybėje (bent 4 vietiniai susitikimai mažiausiai 3 skirtingom temom, susitikime dalyvaujant mažiausiai 15 vietinių dalyvių.
            • 3 projektų iš DEVP parinkimas ir įgyvendinimas per pirmuosius projekto vykdymo metus
            • 8 pavyzdinių Energetikos Vadybos Sistemų (EVS) kiekvienoje šalyje įdiegimas
            • Projekto vykdymo eigoje parengti DEVP įgyvendinimo stebėseną
            • Kasmetinis Energetikos Dienos organizavimas kiekvienoje projekte dalyvaujančioje šalyje
            • Dalinimasis projekto metu sukaupta patirtimi su visomis susidomėjusiomis savivaldybėmis.

             Norėdami sužinoti daugiau susisiekite su vietiniu koordinatoriumi Lietuvoje KREA.