ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΕΣ & ΥΠΟΣΤΗΡΙΚΤΕΣ ΤΟΥ ΣΥΜΦΩΝΟΥ

Οι Συντονιστές & Υποστηρικτές του Συμφώνου είναι οργανισμοί που παρέχουν στήριξη προς τους Υπογράφοντες του Συμφώνου, ώστε οι τελευταίοι να εκπληρώσουν τους φιλόδοξους στόχους τους και να προωθήσουν το Σύμφωνο των Δημάρχων στις περιοχές τους. Η βοήθεια των οργανισμών αυτών είναι απαραίτητη, κυρίως για τους δήμους οι οποίοι διαθέτουν την πολιτική βούληση να εφαρμόσουν και να αναπτύξουν ενα Σχέδιο Δράσης Αειφόρου Ενέργειας (ΣΔΑΕ), αλλά στερούνται πόρων και δυνατοτήτων να το πράξουν μόνοι τους.

Ποιές είναι οι διαφορές ανάμεσα στους δύο τύπους των οργανισμών;

  1. Συντονιστές του Συμφώνου είναι αρχές δημόσιας διοίκησης (πχ. επαρχίες, περιφέρειες και εθνικές αρχές) που παρέχουν στρατηγική καθοδήγηση καθώς και οικονομική και τεχνική υποστήριξη σε δήμους που εγγράφονται στο Σύμφωνο των Δημάρχων. Υπάρχουν δύο ειδών Συντονιστες Συμφώνου:

    • Εδαφικοί Συντονιστές – αποκεντρωμένες αρχές, περιλαμβανομένων επαρχιών, περιφερειών και ομαδοποιημένων δήμων
    • Εθνικοί Συντονιστές – εθνικά δημόσια σώματα, περιλαμβανομένων εθνικών υπηρεσιών ενέργειας και υπουργείων ενέργειας.

     Οι Εθνικοί και Εδαφικοί Συντονιστές θεωρούνται από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή σύμμαχοι-κλειδιά του Γραφείου του Συμφώνου των Δημάρχων, καθώς παίζουν έναν αποφασιστικό ρόλο στην προσέγγιση τοπικών αρχών στις περιοχές τους, και παρέχουν στους Υπογράφοντες την απαραίτητη τεχνική, οικονομική, διαχειριστική και πολιτική υποστήριξη για την εκπλήρωση των δεσμεύσεών τους.

     Ο κατάλογος των Συντονιστών του Συμφώνου της περιοχής σας βρίσκεται εδώ: http://www.simfonodimarxon.eu/about/covenant-coordinators_el.html

     • Ποιος ο ρόλος του Συντονιστή του Συμφώνου:

     Τυπικές δράσεις που αναλαμβάνουν οι συντονιστές περιλαμβάνουν:

     • Η προώθηση της ένταξης στο Σύμφωνο των Δημάρχων στους δήμους της περιοχής τους και η παροχή υποστήριξης και συντονισμού στους δήμους που εντάχθηκαν
     • Η παροχή τεχνικής και στρατηγικής βοήθειας σε εκείνους τους δήμους που επιθυμούν να συμμετάσχουν στο Σύμφωνο, αλλά δεν διαθέτουν τους απαραίτητους πόρους για να συντάξουν ένα Σχέδιο Δράσης για την Αειφόρο Ενέργεια (ΣΔΑΕ)
     • Η παροχή οικονομικής βοήθειας και ευκαιριών στους δήμους για την ανάπτυξη και εφαρμογή των ΣΔΑΕ
     • Η παροχή βοήθειας κατά τη διοργάνωση τοπικών ημερίδων για την ενέργεια προκειμένου να ενισχύσουν την ευαισθητοποίηση και
     • Η υποβολή τακτικών εκθέσεων στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή για τα επιτευχθέντα αποτελέσματα και η συμμετοχή στη στρατηγική εφαρμογή του Συμφώνου.
      • Ποιά είναι τα οφέλη ενός Συντονιστή του Συμφώνου;

       Τα πλεονεκτήματα του ρόλου του Συντονιστή είναι τα εξής:

       • Υποστήριξη και αναγνώριση από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή
       • Μεγάλη προβολή σε διεθνή κλίμακα, κυρίως μέσω της προώθησης των δράσεων των Συντονιστών στον ιστότοπο του Συμφώνου
       • Ανταλλαγή εμπειριών με Ευρωπαίους ομολόγους
       • Επιστημονική και τεχνική ανατροφοδότηση σχετικά με τα εργαλεία και τις μεθοδολογίες που αναπτύσσονται
       • Συμμετοχή σε ειδικές ομάδες συζήτησης, εργαστήρια και άλλες πλατφόρμες ανταλλαγής εμπειριών
       • Τέλος, συνολική ανάπτυξη της περιοχής και ενίσχυση της τοπικής διακυβέρνησης.

        

        • Πως γίνεται κάποιος Συντονιστής του Συμφώνου;

         Οι δημόσιες αρχές που ενδιαφέρονται να ενταχθούν ως Συντονιστές, θα πρέπει να ακολουθήσουν την εξής διαδικασία:

         • Να συμπληρώσουν το ηλεκτρονικό έντυπο έκφρασης ενδιαφέροντος (http://www.eumayors.eu/registration/coordinator-supporter_en.html)
         • Μετά την επιβεβαίωση της επιλεξιμότητάς τους, να συμπληρώσουν το έντυπο της σύμβασης που θα συνυπογραφεί από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή
         • Μετά την υπογραφή της σύμβασης από αμφότερους τους συμβαλλόμενους, να ενημερώσουν το ηλεκτρονικό προφίλ που μόλις δημιούργησαν με αναλυτικές πληροφορίες σχετικά με τις υπηρεσίες και την υποστήριξη που σκοπεύουν να παρέχουν στους υπογράφοντες.

          

          2. Υποστηρικτές του Συμφώνου είναι Ευρωπαϊκά, εθνικά και περιφερειακά δίκτυα και οργανώσεις τοπικών αρχών, που, χρησιμοποιώντας την τεχνογνωσία και τις δυνατότητες επικοινωνίας και δικτύωσης, προωθούν τις πρωτοβουλίες του Συμφώνου των Δημάρχων και υποστηρίζουν τις δεσμεύσεις των Υπογραφόντων του.

           Επιπλέον, οι Υποστηρικτές είναι σημαντικότατοι συνεργάτες του Γραφείου Συμφώνου των Δημάρχων, ιδιαίτερα εάν λάβουμε υπόψη την ικανότητά τους να προσαρμόζουν τους στόχους και τα μηνύματα του Συμφώνου με τρόπο που να ταυτίζονται με τα κατά τόπους δεδομένα.

           Η λίστα των Υποστηρικτών του Συμφώνου της περιοχής σας βρίσκεται εδώ: http://www.simfonodimarxon.eu/about/covenant-supporters_el.html

            • Ποιός ο ρόλος του Υποστηρικτή του Συμφώνου;

             Τυπικές δεσμεύσεις που αναλαμβάνουν οι Υποστηρικτές περιλαμβάνουν:

             • Να προωθούν την ένταξη στο Σύμφωνο των Δημάρχων και να παρέχουν υποστήριξη στα μέλη τους που εντάσσονται σε αυτό
             • Να αναγνωρίσουν δημόσια το Σύμφωνο των Δημάρχων ως βασικό στοιχείο της πολιτικής τους
             • Να διευκολύνουν την ανταλλαγή εμπειριών μεταξύ των υπογραφόντων και των υποψήφιων πόλεων
             • Να διασφαλίσουν ένα διαμεσολαβητικό ρόλο μεταξύ των μελών τους, του Γραφείου Συμφώνου των Δημάρχων (CoMO) και των εθνικών/ περιφερειακών μέσων ενημέρωσης
             • Να εντοπίζουν συνέργιες με συναφείς εκδηλώσεις και πρωτοβουλίες σε εθνικό ή περιφερειακό επίπεδο
             • Να παρέχουν τακτική ανατροφοδότηση αναφορικά με τις δράσεις των μελών τους μετά την προσχώρηση των τελευταίων στο Σύμφωνο των Δημάρχων, όπως και αναφορικά με τις υπηρεσίες που παρέχουν ως Υποστηρικτές του Συμφώνου.

              

              • Ποιά είναι τα οφέλη του κάθε Υποστηρικτή του Συμφώνου:

               Οι Υποστηρικτές του Συμφώνου αποκομίζουν σημαντική προστιθέμενη αξία από τη συμμετοχή τους στο Σύμφωνο των Δημάρχων, όπως ευκαιρίες για:

               • Να προωθούν τις βέλτιστες πρακτικές των μελών τους
               • Να συνοδεύουν με καλύτερο τρόπο τις δραστηριότητες των μελών τους σχετικά με τη βιώσιμη ενέργεια
               • Να προβάλλουν τις υπηρεσίες τους σε ένα μεγαλύτερο κοινό
               • Να ανταλλάσσουν εμπειρίες με άλλα δίκτυα
               • Να επωφελούνται από την υποστήριξη και αναγνώριση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής
               • Να έχουν μεγαλύτερη προβολή για τις σημαντικές εκδηλώσεις που διοργανώνουν σε σχέση με το Σύμφωνο
               • Να συμμετέχουν σε ειδικά φόρουμ, εργαστήρια και ομάδες συζήτησης.
                • Πως γίνεται κάποιος Υποστηρικτής του Συμφώνου;

                 Για να αποκτηθεί η ιδιότητα του Υποστηρικτή, τα δίκτυα των τοπικών αρχών θα πρέπει να ακολουθήσουν την παρακάτω διαδικασία:

                 • Συμπλήρωση της διαδικτυακής φόρμας έκδήλωσης ενδιαφέροντος στον ιστότοπο του Συμφώνου των Δημάρχων ((http://www.eumayors.eu/registration/coordinator-supporter_en.html))
                 • Κατόπιν της επιβεβαίωσης επιλεξιμότητας, συμπλήρωση του εντύπου της σύμβασης, ώστε να συνυπογραφεί από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή.
                 • Αφού η συμφωνία υπογραφεί από αμφότερους τους συμβαλλόμενους, γίνεται ανανέωση του ηλεκτρονικού προφίλ που μόλις δημιουργήθηκε, με αναλυτικές πληροφορίες σχετικά με τις υπηρεσίες και την υποστήριξη που διατίθενται να παρέχουν στους υπογράφοντες.