КООРДИНАТОРИ И ПОДДЪРЖАЩИ СТРУКТУРИ

Координаторите на Споразумението и Поддържащите Структури са организации, които подпомагат присъединилите се общини в постигането на техните амбициозни цели и популяризиране Споразумението на Кметовете в съответните региони. Тяхната подкрепа е съществена особено за онези общини, които имат политическата воля да разработят План за действие за устойчива енергия (ПДУЕ), но не разполагат със собствени ресурси и умения.

Какви са различията между тези два типа организации?

1. Координаторите на Споразумението са публични администрации (провинции, региони и национални власти), които предоставят стратегически указания, финансова и техническа помощ на присъединяващите се общини. Има два вида Координатори на Споразумението:

 • Териториални Координатори – децентрализирани власти, вкл. провинции, региони и публични обединения на общини
 • Национални Координатори – национални обществени институции, вкл. национални енергийни агенции и енергийни министерства.

Националните и Териториалните Координатори се определят от Европейската Комисия като основни партньори на Секретариата на Споразумението, тъй като имат решаваща роля за достигане до местните власти и осигуряване на техническа, финансова, административна и политическа подкрепа за изпълнение на поетите ангажименти.

Списъкът Координатори на Споразумението във вашия регион можете да намерите на:
http://www.eumayors.eu/about/covenant-coordinators_en.html


 • Какво можете да очаквате от Координатора на Споразумението?

Основни задачи на Координатора на Споразумението са:

 • Популяризиране на присъединяване към Споразумението на Кметовете сред общините в региона и осигуряване на помощ и координация на присъединяващите;
 • Осигуряване на техническа и стратегическа помощ на онези общини, които желаят да се присъединят, но не разполагат с необходимите ресурси да разработят план за действие за устойчива енергия;
 • Осигуряване на финансова подкрепа под формата на директна финансова помощ (грантове, субсидии, др.) или технически екип за разработването и изпълнението на Планове за Действие за Устойчива Енергия;
 • Подпомагане изпълнението на ПДУЕ и оранизиране на енергийни дни на местно ниво за повишаване на информираността;
 • Регулярно отчитане пред Комисията за постигнатите резултати и участие в стратегическото изпълнение на Споразумението.


 • Какви са ползите да бъдете Координатор на Споразумението?

Предимствата да станете Координатор на Споразумението са:

 • Одобрение и признание от Европейската Комисия;
 • Ясна прозрачност на международно ниво, по-специално чрез популяризиране на дейността чрез интернет страницата на Споразумението;
 • Обмяна на опит с други Европейски партньори;
 • Отзив за разработените инструменти и механизми в научен и технически аспект
 • Участие в специализирани дискусионни групи, работни срещи и други платформи за обмяна на опит;
 • Консолидиране на териториалното развитие и засилване на местното управление.

 • Как да станете Координатор на Споразумението?

Всяка публична администрация, която желае да стане официален Координатор на Споразумението трябва да изпълни следните стъпки:

 • Да попълни он-лайн заявление за интерес, достъпно на страницата на Споразумението на Кметовете (www.eumayors.eu);
 • След одобрение за допустимост, да попълни и подпише споразумение, което ще бъде подписано и от Европейската Комисия;
 • След подписване на споразумението от двете страни, да обнови своя он-лаин профил с подробна информация за услугите и подкрепата, която възнамерява да предостави на присъединяващите се общини.

2. Поддържащи структури на Споразумението са Европейски, национални и регионални мрежи и асоциации на местни власти, които използват своята експертиза и лобиране, комуникации и работа в мрежи за да популяризират Споразумението на Кметовете и подпомагат изпълнението на ангажиментите на общините.

Поддържащите структури са също основни партньори на Секретариата на Споразумението, по-специално отчитайки способността им да привеждат целите и посланията на Споразумението до реалността по значим и съществен начин.

Списъкът на Поддържащите структури във вашия регион може да бъде намерен на:
http://www.eumayors.eu/about/covenant-supporters_en.html

 • Какво можете да очаквате от Поддържаща Структура на Споразумението?

  Основните задачи, които следва да предприеме Поддържащата Структура са:

  • Популяризиране на присъединяване към Споразумението на Кметовете и осигуряване на подкрепа на присъединяващите се членове;
  • Обществено разпозване на Споразумението на Кметовете като ключов елемент в тяхната политика;
  • Подпомагане обмяната на опит между присъединени общини и такива, желаещи да се присъединят;
  • Осигуряване на връзка между членовете, Секретариата на Споразумението и националните/регионалните медии;
  • Създаване връзки с други събития и инициативи на национално или регионално ниво;
  • Осигуряване на регулярна обратна връзка за дейностите на своите членове след присъединяването им към Споразумението, както и за предоставяните услуги като Поддържаща структура.


 • Какви са ползите да станете Поддържаща Структура?

  Като Поддържаща Структура вие ще имате възможността да:

  • Популяризирате добри практики на вашите членове;
  • Изпълнявате по-добре дейностите за устойчива енергия на вашите членове;
  • Представяте вашите услуги сред по-широка аудитория;
  • Обменяте опит с други мрежи;
  • Се възползвате от признание и одобрение от Европейската Комисия;
  • Получавате повече информация за важни събития свързани със Споразумението;
  • Участвате в целеви събития, работни срещи и дискусионни групи.


 • Как да станете Поддържаща Структура?

  За да придобият статут на Поддържаща Структура, мрежите от местни власти трябва да предприемат следните стъпки:

  • Попълнят он-лайн заявление за интерес, достъпно на страницата на Споразумението на Кметовете (www.eumayors.eu);
  • След потвърждение за допустимост, попълнят споразумение, което след да бъде подписано от Европейската Комисия;
  • След въвеждане в данните на Секретариата на Споразумението, да обновят он-лайн профила си с подробна информация за услугите, които ще предоставят на присъединилите и присъединяващите се членове.

  Една от основните цели на проекта Енергия за кметовете е да се увеличи капацитета на КС и ПС за подкрепа на изпълнението на Споразумението. Това ще бъде постигнато чрез:

  • събиране и споделяне на съществуващи методологии за КС и ПС
  • организиране на един 2-дневен обучителен семинар за КС и ПС
  • разработване и разпространение на учебни материали за КС и ПС
  • разработване и разпространение на база данни /toolbox/ в помощ  КС и ПС
  • организация на 3 международни семинари, насочени към КС и ПС

  За да научите повече посещавайте тази страница редовно или се свържете с регионалния координатор във вашата страна!