За проект ЕНЕРГИЯ ЗА КМЕТОВЕТЕ

Целта на проект Енергия за Кметовете бе да допринесе за успешното изпълнение на Споразумението на Кметовете, Европейска инициатива за опазване на климата. Консорциумът на проекта бе насочен към реализирането на четири основни цели:

  • Да се повиши капацитета на Координаторите и Поддържащите Структури за подпомагане на общините в присъединяването им към Споразумението на Кметовете и да се засили ролята на местните власти като политически и административни структури;
  • Да подпомогне разработването и реализирането на Устойчиви Енергийни Планове в избрани общини;
  • Да контролира ефективното изпълнение на Устойчивите Енергийни Планове и да се подобри ефективността на енергийното управление в избрани пилотни общини;
  • Да увеличи броя на Координаторите и Поддържащите Структури на Споразумението на Кметовете.

energy for mayors project consortium

Консорциум на проект Енергия за Кметовете

Проект Енергия за Кметовете бе базиран на важната роля, която имат Координаторите на Споразумението (КС) и Поддържащите Структури (ПС) в изпълнение ангажиментите на Споразумението. Въпреки това, те се нуждаят от насоки, за да оказват успешна и ефективна подкрепа на подписалите страни, по-специално на малките и средните общини, които не притежават необходимите умения и ресурси за изпълнение на изискванията на Споразумението. Проектът работи за засилване ролятаа на КС и ПС и повишаване на техния капацитет чрез организиране на специализирани обучения, разработване и разпространение на база данни (toolbox), обмяна на опит и работа в мрежа.

В рамките на проекта бяха подпомогнати и общините. Партньорите по проекта, в качеството си на КС или ПС, подпомогнаха над 80 общини в разработването и изпълнението на техните Планове за Действие за Устойчива Енергия (ПДУЕ) посредством мотивирането и привличането на местни, ключови заинтересовани страни, както и чрез организирането на поредица от работни срещи във всеки от регионите.

Проект Енергия за Кметовете приложи тестови модел за разработване на План за Действие за Устойчива Енергия и внедряване на енергийна система за управление (EMS) в съответствие с новия стандарт EN 50001 в избрани пилотни общини. Идеята бе да се създаде стандарт за система за мониторинг на ПДУЕ и да допринесе за управлението на вътрешната и външната комуникация.