KOORDYNATORZY POROZUMIENIA I ORGANIZACJE WSPIERAJĄCE

Koordynatorzy Porozumienia i Organizacje Wspierające Porozumienie są to organizacje, które pomagają sygnatariuszom Porozumienia w osiągnięciu ich ambitnych celów i które promują Porozumienie Burmistrzów w swoim regionie. Ich wsparcie jest potrzebne zwłaszcza tym miastom i gminom, które wykazują polityczną wolę opracowania i wdrożenia Planu działań na rzecz zrównoważonej energii (SEAP), lecz brak im umiejętności i/lub zasobów, by dokonać tego samodzielnie.

Na czym polega różnica pomiędzy tymi dwoma typami organizacji?

 1. Koordynatorzy Porozumienia są to organy administracji publicznej (np. władze prowincji, władze regionów, ministerstwa), które zapewniają doradztwo strategiczne oraz wsparcie techniczne i finansowe tym miastom i gminom, które zdecydowały się przystąpić do Porozumienia Burmistrzów. Istnieją dwa rodzaje Koordynatorów Porozumienia:
  • Koordynatorzy terytorialni – organy administracji terytorialnej, takie jak władze prowincji, władze regionów, ugrupowania władz lokalnych.
  • Koordynatorzy krajowi – organy administracji krajowej, takie jak krajowe agencje energetyczne czy ministerstwa energii.

  Krajowi i terytorialni Koordynatorzy Porozumienia są uznawani przez Komisję Europejską za głównych sojuszników Biura Porozumienia Burmistrzów, jako że odgrywają oni kluczową rolę w docieraniu do władz lokalnych na danym terenie oraz zapewnianiu sygnatariuszom Porozumienia wsparcia technicznego, finansowego, administracyjnego i politycznego niezbędnego do wywiązania się z podjętych zobowiązań.

  Listę Koordynatorów Porozumienia działających w twoim regionie możesz znaleźć pod adresem:
  http://www.eumayors.eu/about/covenant-coordinators_pl.html

  • Czego oczekuje się ze strony Koordynatora Porozumienia?

   Wśród typowych zadań stojących przed Koordynatorami Porozumienia wymienić można:

   • promocję Porozumienia Burmistrzów wśród miast i gmin położonych na ich obszarze działania oraz pomoc w przejściu niezbędnych formalności tym miastom i gminom, które zdecydowały się przystąpić do tej ambitnej inicjatywy;
   • zapewnienie wsparcia technicznego i strategicznego tym miastom i gminom, które pragną przystąpić do Porozumienia Burmistrzów, lecz brak im zasobów niezbędnych do tego, by opracować Plan działań na rzecz zrównoważonej energii;
   • zapewnienie wsparcia finansowego w postaci bezpośredniej pomocy finansowej (granty, dotacje itp.) lub personelu przydzielonego do pomocy technicznej w opracowaniu i wdrożeniu Planu działań na rzecz zrównoważonej energii;
   • pomoc we wdrażaniu Planów działań na rzecz zrównoważonej energii oraz organizacji Lokalnych Dni Energii mających na celu podniesienie świadomości energetycznej mieszkańców;
   • regularne informowanie Komisji Europejskiej o uzyskanych rezultatach oraz o swoim udziale we wdrażaniu Porozumienia Burmistrzów.

    

  • Dlaczego warto zostać Koordynatorem Porozumienia?

   Korzyści wynikających z zostania Koordynatorem Porozumienia jest wiele. Wśród nich wymienić można:

   • poparcie i uznanie ze strony Komisji Europejskiej;
   • większą widoczność na arenie międzynarodowej, m.in. dzięki możliwości promocji działań na stronie internetowej Porozumienia Burmistrzów;
   • możliwość wymiany doświadczeń z innymi europejskimi Koordynatorami Porozumienia;
   • możliwość uzyskania fachowej opinii na temat opracowanych przez siebie narzędzi i metodologii;
   • udział w grupach dyskusyjnych, warsztatach oraz platformach wymiany doświadczeń poświęconych Porozumieniu Burmistrzów i zrównoważonemu rozwojowi na poziomie lokalnym;
   • wzmocnienie rozwoju terytorialnego oraz umocnienie samorządności lokalnej.

    

  • Jak zostać Koordynatorem Porozumienia?

   Aby uzyskać status Koordynatora Porozumienia należy:

   • wypełnić on-line formularz rejestracji dostępny na stronie Porozumienia Burmistrzów (http://www.eumayors.eu/registration/coordinator-supporter_pl.html) ;
   • po otrzymaniu potwierdzenia kwalifikowalności – uzupełnić i podpisać formularz umowy z Komisją Europejską;
   • po podpisaniu umowy przez obie strony – uzupełnić utworzony na stronie Porozumienia Burmistrzów profil instytucji informacją na temat usług i wsparcia, jakich planuje ona udzielać sygnatariuszom Porozumienia.

    

 2. Organizacje Wspierające Porozumienie są to europejskie, krajowe oraz regionalne sieci i stowarzyszenia władz lokalnych, które wykorzystują swoje doświadczenie, możliwości lobbingowe, kanały komunikacji oraz możliwości tworzenia sieci współpracy w celu promowania Porozumienia Burmistrzów i pomagania sygnatariuszom Porozumienia w wypełnieniu podjętych zobowiązań.

  Organizacje Wspierające także są ważnymi partnerami Biura Porozumienia Burmistrzów, zwłaszcza ze względu na ich zdolność do adaptowania celów i przesłania Porozumienia Burmistrzów do warunków panujących na szczeblu lokalnym. Wiele z nich posiada także odpowiednią wiedzę techniczną, by udzielać samorządom lokalnym bezpośredniej pomocy w procesie opracowania i wdrażania Planu działań na rzecz zrównoważonej energii.

  Listę Organizacji Wspierających Porozumienie działających w twoim regionie możesz znaleźć pod adresem:
  http://www.eumayors.eu/about/covenant-supporters_pl.html

  • Czego oczekuje się od Organizacji Wspierających Porozumienie?

   Sieci i stowarzyszenia władz lokalnych, które decydują się zostać Organizacjami Wspierającymi Porozumienie, oficjalnie zobowiązują się:

   • promować Porozumienie Burmistrzów i pomagać swoim członkom - sygnatariuszom Porozumienia w wypełnianiu zobowiązań wynikających z przystąpienia do tej inicjatywy;
   • oficjalnie uznać wspieranie Porozumienia Burmistrzów za kluczowy element swojej polityki;
   • ułatwiać wymianę doświadczeń pomiędzy sygnatariuszami Porozumienia a miastami zainteresowanymi przystąpieniem do tej inicjatywy;
   • pośredniczyć w kontaktach pomiędzy swoimi członkami, Biurem Porozumienia Burmistrzów (CoMO) oraz krajowymi i regionalnymi mediami;
   • poszukiwać synergii z pokrewnymi inicjatywami i wydarzeniami realizowanymi na szczeblu krajowym lub regionalnym;
   • regularnie informować na temat działań swoich członków – sygnatariuszy Porozumienia, jak również usług świadczonych w związku ze swoim statusem Organizacji Wspierającej Porozumienie.

    

  • Dlaczego warto zostać Organizacją Wspierającą Porozumienie?

   Organizacje Wspierające Porozumienie Burmistrzów mogą wiele zyskać dzięki zaangażowaniu się w tę inicjatywę. Do potencjalnych korzyści zaliczyć można m.in. możliwość:

   • promocji najlepszych praktyk swoich miast i gmin członkowskich;
   • lepszego wspierania działań na rzecz zrównoważonej energii realizowanych przez swoich członków;
   • promocji swoich usług na szerokim forum;
   • wymiany doświadczeń z innymi sieciami;
   • zyskania uznania i poparcia Komisji Europejskiej;
   • szerszej promocji wydarzeń organizowanych w związku z Porozumieniem;
   • uczestnictwa w forach, warsztatach i grupach dyskusyjnych poświęconych Porozumieniu Burmistrzów i zrównoważonemu rozwojowi na poziomie lokalnym.

    

  • Jak zostać Organizacją Wspierającą Porozumienie?

   Aby uzyskać status Organizacji Wspierającej Porozumienie należy:

   • wypełnić on-line formularz rejestracji dostępny na stronie Porozumienia Burmistrzów (http://www.eumayors.eu/registration/coordinator-supporter_pl.html) ;
   • po otrzymaniu potwierdzenia kwalifikowalności – uzupełnić i podpisać formularz umowy z Komisją Europejską;
   • po otrzymaniu dostępu do swojego konta na stronie Porozumienia Burmistrzów – uzupełnić profil organizacji informacją na temat wsparcia, jakiego zamierza ona udzielać sygnatariuszom Porozumienia.

    

Jednym z głównych celów projektu ENERGY FOR MAYORS jest zwiększenie potencjału Koordynatorów Porozumienia (KP) i Organizacji Wspierających Porozumienie (OW) w zakresie udzielania wsparcia sygnatariuszom Porozumienia. W związku z tym planowane są następujące działania:

 • rozpoznanie potrzeb KP i OW
 • organizacja dwudniowego otwartego seminarium szkoleniowego dla KP i OW w Huelvie (Hiszpania)
 • organizacja 3 międzynarodowych warsztatów dla KP i OW w Genui (Włochy), Krakowie (Polska) i Brukseli (Belgia);
 • opracowanie i rozpowszechnienie materiałów szkoleniowych dla KP i OW;
 • opracowanie i rozpowszechnienie wśród KP i OW zestawu narzędzi i metodologii z zakresu zarządzania energią i ochrony klimatu (tzw. Toolboxu), zawierającego szereg przydatnych zasobów pomocnych podczas pracy z gminami.

Więcej informacji na ten temat możesz zdobyć regularnie odwiedzając tę stronę lub kontaktując się ze swoim regionalnym lub krajowym koordynatorem projektu.