REZULTATY PROJEKTU

Poniżej krótko zaprezentowano najciekawsze działania zrealizowane w ramach projektu ENERGY FOR MAYORS i ich rezultaty:

Szkolenia dla Koordynatorów Porozumienia i Organizacji Wspierających Porozumienie

Partnerzy projektu ENERGY FOR MAYORS opracowali program szkoleniowy mający na celu podniesienie wiedzy i umiejętności Koordynatorów Porozumienia i Organizacji Wspierających Porozumienie oraz optymalizację wsparcia, jakiego udzielają samorządom lokalnym w zakresie opracowania i wdrażania SEAPu. Razem zorganizowano cztery szkolenia, których program powstał w oparciu o wyniki ankiety przeprowadzonej na początku projektu, mającej na celu zidentyfikowanie i przeanalizowanie potrzeb tych organizacji oraz stojących przed nimi wyzwań. Podczas szkoleń poruszono wiele praktycznych kwestii, w tym wyjaśniono, jaka jest dokładnie rola KP i OW, jak równie¿ rozpoznano przeszkody i trudności, jakie napotykają te organizacje podczas pracy z gminami oraz możliwe sposoby ich pokonania. Uczestnicy szkoleń poszerzyli także swoja wiedzę na temat poszczególnych etapów procesu opracowania i wdrażania Planów działań na rzecz zrównoważonej energii.

Więcej informacji znaleźć można w następujących dokumentach:

Szkolenia dla samorządów lokalnych

Rola samorządu lokalnego w tworzeniu i wdrażaniu Planu działań na rzecz zrównoważonej energii (SEAPy) jest bardzo znacząca - angażuje go jako lidera społeczności lokalnej, dostawcę usług i jako użytkownika energii. Aby im pomóc, na każdym z obszarów objętych projektem partnerzy zorganizowali co najmniej dwa szkolenia dla gmin. Podczas szkoleń przedstawiciele gmin – głównie personel techniczny – uczyli się, jak sporządzić BEI, jak opracować SEAP, jak zaangażować społeczność lokalną w realizację lokalnych celów w zakresie energii oraz skąd pozyskać środki na realizację projektów związanych z energią. Zapoznali się oni także z dostępnymi technologiami i rozwiązaniami z zakresu efektywności energetycznej i wykorzystania OZE.

Więcej informacji znaleźć można w następującym dokumencie:

Utworzenie internetowego Toolboxu gromadzącego najlepsze źródła (zasoby)

Internetowy Toolbox został utworzony, aby w jednym miejscu zgromadzić dostępne narzędzia i materiały z zakresu zarządzania energia i ochrony klimatu. Zawiera on liczne zasoby przydatne dla samorządów lokalnych podejmujących się opracowania i wdrożenia lokalnych planów i strategii energetycznych oraz dla wspierających je organizacji. Zasoby te dotyczą wszystkich etapów zrównoważonego planowania energetycznego, począwszy od podjęcia zobowiązania politycznego po monitoring, i obejmują takie zagadnienia jak mobilizacja środków finansowych czy mobilizacja społeczeństwa obywatelskiego, by wspomnieć o kilku tylko tematach. Toolbox jest dostępny online i posiada zaawansowaną funkcję wyszukiwania umożliwiającą odnalezienie wielu rodzajów zasobów dostępnych w wielu językach.

Więcej informacji znaleźć można w następujących dokumentach:

Pomoc wybranym miastom i gminom w opracowaniu SEAPu i rozpoczęciu jego wdrażania

Ponad 80 miast i gmin z 7 krajów Europy uzyskało ze strony partnerów projektu pełne wsparcie w procesie opracowania i wdrażania SEAPu. Partnerzy projektu, spośród których wielu pełni role Koordynatorów Porozumienia lub Organizacji Wspierających Porozumienie, pomogli samorządom lokalnym w zebraniu danych na temat zużycia energii, w sporządzeniu BEI oraz opracowaniu udanego SEAPu przy aktywnym udziale mieszkańców i innych lokalnych interesariuszy. Oprócz tego partnerzy projektu pomogli każdej z gmin w realizacji co najmniej trzech wybranych działań przewidzianych w jej SEAPie oraz w znalezieniu najbardziej odpowiednich mechanizmów sfinansowania tych działań.

Więcej informacji znaleźć można w następujących dokumentach:

Organizacja lokalnych forów energetycznych w gminach

Lokalne fora odgrywają istotną rolę w procesie opracowania i wdrożenia SEAPu. Aby pomóc gminom uczestniczącym w projekcie w zaangażowaniu mieszkańców i lokalnych interesariuszy w ten proces, partnerzy projektu zorganizowali w nich lokalne fora energetyczne. Podczas tych spotkań uczestnicy zapoznali się z inicjatywą pn. Porozumienie Burmistrzów oraz dowiedzieli się, jakie zobowiązania podjęły ich władze lokalne podpisując Porozumienie. Zostali również zachęceni do udziału w dyskusji na temat lokalnej sytuacji energetycznej i możliwości jej poprawy. Lokalne fora energetyczne pomogły samorządom lokalnym w opracowaniu SEAPów dobrze dopasowanych do lokalnej sytuacji oraz akceptowanych i wspieranych przez mieszkańców.

Więcej informacji znaleźć można w następujących dokumentach:

Organizacja Dni Energii w gminach

Innym sposobem na poinformowanie mieszkańców o podejmowanych przez samorząd lokalny działaniach oraz mobilizację społeczeństwa obywatelskiego jest organizacja Dni Energii. Każdy z partnerów projektu ENERGY FOR MAYORS zorganizował co najmniej trzy takie wydarzenia we wspieranych przez siebie gminach. Pomogły one podnieść świadomość mieszkańców w takich kwestiach, jak efektywność energetyczna, wykorzystanie OZE czy powiązania pomiędzy zużyciem energii a zmianami klimatu. Dni Energii stworzyły także władzom lokalnym możliwość zademonstrowania swojego zaangażowania w realizację unijnych celów klimatyczno-energetycznych na szczeblu lokalnym.

Wdrożenie 8 pilotażowych Systemów Zarządzania Energią

Jednym z ciekawszych działań realizowanych w ramach projektu ENERGY FOR MAYORS było przetestowanie możliwości opracowania Planu działań na rzecz zrównoważonej energii równolegle z wdrożeniem Systemu Zarządzania Energia (SZE) zgodnego z nową normą ISO 50001. Zadania tego podjęło się 8 gmin pilotażowych z różnych krajów Europy. Różnica pomiędzy oboma narzędziami polega na tym, iż SZE obejmuje obszar działalności podlegający bezpośrednio kontroli samorządu lokalnego (sektor komunalny), podczas gdy SEAP obejmuje wszystkie obszary działalności na terenie danej gminy (sektor komunalny i prywatny). Intencją partnerów projektu było stworzenie standardu służącego monitorowaniu tej części działań przewidzianych w SEAPie, które są związane ze sferą komunalną, jak również standardu dotyczącego kompleksowej organizacji wewnętrznej i zewnętrznej komunikacji.

Więcej informacji znaleźć można w następujących dokumentach:

Utworzenie Grup Roboczych skupiających gminy z danego regionu

Celem Grup Roboczych była wymiana doświadczeń i najlepszych praktyk w zakresie opracowywania i wdrażania SEAPu na szczeblu lokalnym. Grupy pracowały także nad możliwością połączenia swoich działań poprzez zaangażowanie gmin, które podpisały Porozumienie Burmistrzów. Wspólne działania, jakie zostały zdefiniowane, włączono do SEAPów zaangażowanych gmin oraz do Regionalnych Planów Działań.

Więcej informacji znaleźć można w następującym dokumencie:

Zwiększenie liczby Koordynatorów Porozumienia i Organizacji Wspierających Porozumienie

Partnerzy projektu ENERGY FOR MAYORS wykorzystali swoje kontakty i kanały komunikacji, aby rozszerzyć sieć Koordynatorów Porozumienia (KP) i Organizacji Wspierających Porozumienie (OW). Członkowie tej sieci wspierają gminy w opracowaniu i realizacji lokalnych planów i strategii na rzecz zrównoważonej energii. Jednak wiele więcej takich organizacji jest potrzebnych, by udzielić wsparcia rosnącej liczbie europejskich gmin podejmujących działania na rzecz ochrony klimatu. Kwalifikowalne organizacje z różnych krajów i regionów Europy zostały zaproszone do przystąpienia do Porozumienia Burmistrzów i otrzymały informacje, na czym ma polegać ich rola jako Koordynatorów Porozumienia i Organizacji Wspierających Porozumienie oraz jakie korzyści mogą w ten sposób osiągnąć.

Więcej informacji znaleźć można w następującym dokumencie:

Promocja projektu i inicjatywy Porozumienie Burmistrzów

Partnerzy projektu szeroko promowali Porozumienie Burmistrzów, informowali o wsparciu oferowanym sygnatariuszom Porozumienia oraz zachęcali samorządy lokalne na swoim terenie do przystąpienia do tej niezwykle ważnej inicjatywy. Rozpowszechniali i udostępniali także wszystkie materiały, dokumenty i narzędzia opracowane w ramach projektu.

Więcej informacji znaleźć można w następującym dokumencie:

Znacznie więcej informacji o projekcie i jego rezultatach znaleźć można w broszurze pt. “Osiągnięcia projektu ENERGY FOR MAYORS”.